Artikelen

Het koesteren van de democratie vraagt actieve inzet

Het is riskant om Wilders passief te volgen in zijn regie om de PVV richting bestuursmacht te laten bewegen. Klik op de titel en lees verder.

Hoe borgt de democratie de kwaliteit van bestuur?

Kiezers lijken bij het uitbrengen van hun stem niet te selecteren op bestuurlijke kwaliteit. Dat is zorgelijk, want goed bestuur is essentieel voor de welvaart en het welzijn van een land. Klik op de titel hierboven en lees verder.

Politieke instabiliteit maakt Nederland onbestuurbaar

Na de verkiezingen van november jl. is er eigenlijk geen goede coalitie te smeden voor een stabiel kabinet. De potentieel deelnemende partijen moeten ook nog vrezen voor interne instabiliteit. Geen fijn vooruitzicht voor Nederland, in een wereld die in brand staat. Klik op de titel-link en lees verder.

Een rechts kabinet gaat enorm teleurstellen

Als er een rechts kabinet gaat worden gevormd gaat dat vermoedelijk weinig toekomstgericht beleid opleveren. Verdere teleurstelling dreigt. Klik op de titel en lees verder.

Beleidsvorming en uitvoering kloof of samenspel

In het jubileumboek van de Vereniging voor Bestuurskunde “Maatschappelijke Bestuurskunde” hebben Nicolette van Gestel en ik een hoofdstuk geschreven over de theorie en praktijk van de relatie (of het gebrek daaraan) tussen beleid en uitvoering. Voor iedereen die dat boek niet in de kast heeft staan, het is via een klik op de titel hier te lezen.

Column Wetenschap en Beleid Pakhuis De Zwijger

Op 18 september jl. mocht ik het debat in Pakhuis de Zwijger aftrappen met een prikkelende column. Hij is hier te lezen.

De inpasbaarheid van een SMR

Voor een hoorzitting van het Belgische parlement over kleine modulaire reactoren mocht ik een bijdrage leveren. Hierbij mijn schriftelijke inbreng.

Reflectie op De integrale staat van Paul Frissen

Paul Frissen heeft een nogal nihilistisch boek geschreven over het openbaar bestuur. Ik heb het tandenknarsend gelezen. Klik op de titel en begrijp waarom.

De media trekken de democratie uit het lood

Veel massamedia worden in hun berichten gestuurd door autocraten of mensen met heel veel geld. Hun wereldbeelden zijn conservatief en soms antidemocratisch. Klik op de titel van dit stukje en lees verder.

De voedingsbodem voor fraude is te groot

Een overheid die niet het goede voorbeeld geeft en de rechtsstaat verwaarloost creëert een voedingsbodem voor fout gedrag. Klik op de titel en lees verder.

Mind the gap

Over de kloof tussen de bedoeling en de werkelijkheid van de sociale zekerheid. Klik op de titel en lees verder.

checklist voor een effectief ammoniak beleid

Zolang er geen zekerheid wordt geschapen dat de ammoniakuitstoot echt naar beneden gaat, blijft Nederland op slot voor nieuwe bouw- en industrieprojecten. De enige manier om tot uitstootreductie te komen is om de Nederlandse veeteelt op een heel andere koers te zetten. Het hoe en waarom is te lezen in de tekst die aan te klikken is via bovenstaande titel.

De koala test en de witwasaanpak

Soms zit je in een systeem dat er van binnenuit logisch uitziet, en waarbinnen je ook kunt werken aan verdere verbetering, maar dat van buitenaf bezien volstrekt onlogisch is en ook niet doelmatig. Het is de koala overkomen in een Australisch zijpad van de evolutie. De Nederlandse witwasaanpak is ook zo’n systeem waaraan van binnenuit hard wordt gewerkt aan verbeteringen, maar van buitenaf bezien niet doelmatig te maken is. Klik op de titel om het artikel te lezen.

De organisatie van de rijksoverheid voldoet niet meer

De rijksoverheid laat het op dit moment ernstig afweten in zijn taak om de Nederlandse samenleving goed te laten functioneren.  De organisatie is blijkbaar niet meer toegerust op zijn taken. Dat ligt onder andere aan het organisatiemodel. Klik op de titel en lees verder.

Een nieuwe honderd procent duurzame stad

We moeten in Nederland heel veel nieuwe woningen bouwen. Wat zou het mooi zijn als we daar een iconisch project van zouden kunnen maken. Klik op de titel en lees verder.

Naar een effectiever drugsbeleid

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Hoe komen we tot een beter beleid? Klik op de titel en lees.

Lees ook het recente DenkWerkrapport ‘Drugs de baas’:

https://denkwerk.online/media/1125/denkwerk-drugs-de-baas_vonline.pdf

Naar een structureel pandemie beleid

iedereen wil graag af van de eindeloze reeks ad-hoc maatregelen om de Coronapandemie te beheersen. Hoe maken we het beleid beter, duurzamer en voorspelbaarder? ik heb geprobeerd een paar elementen op een rijtje te zetten. Klik op de titel en lees verder.

Dertig jaar geleden in Maastricht

Ik was er bij, dertig jaar geleden in Maastricht, bij de onderhandelingen over het EMU Verdrag. Ik herinner me vooral de anekdotes van die dag. Misschien aardig om te lezen. Klik op de titel.

Achterstallig onderhoud van de lange systemen

Maatschappelijke systemen met een publiek belang hebben een langetermijnhorizon. De Argumentenfabriek betitelde ze daarom vijf jaar geleden als de lange systemen. Die lange systemen zuchten bijna zonder uitzondering onder achterstallig onderhoud. Klik op de titel en lees verder.

Oproep tot beleid voor een duurzaam voedselsysteem

De Brede Maatschappelijke Heroverweging nr 10 gaat over een duurzamer voedselsysteem. De BMH werkgroep concludeert dat er geen integraal beleid is dat zich hierop richt, maar dat het wel urgent is dat dit beleid er komt. Klik op de titel en lees verder.

Echt sturen op kwaliteit in het onderwijs

De Brede Maatschappelijke Heroverweging nr 1 heeft als titel: Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen. Een ambitie die hoogst urgent is omdat de werkelijkheid precies de andere kant uit beweegt. Klik op de titel en lees verder.

vaccins voorraad en tweede prik

Met simpele tabelletjes kun je zien hoe voorraadregels en de keuze van de periode tussen de eerste en tweede prik bij een vaccinatieprogramma uitpakken. Klik op de titel en kijk zelf.

Houd meer rekening met ons kapitaal

We denken teveel in kasstromen, en negeren de effecten van ons handelen op de kapitaalvoorraden die essentieel zijn voor onze economie. Ons natuurlijk kapitaal is snel aan het eroderen. Het is dus tijd voor een andere benadering. Klik op de titel en lees verder!

KLM is geen systeembank

Tijdens de kredietcrisis van 2008/2009 heeft de overheid stevig ingegrepen om de financiële sector overeind te houden. Kunnen we daar in de coronapandemie iets van leren? Klik op de titel en lees verder.

Appartementen of eengezinswoningen

PBL medewerkers hebben in april jl. een notitie uitgebracht waarin ze reageren op publicaties van Friso de Zeeuw en DenkWerk, over de dreiging dat er te weinig nieuwe eengezinswoningen worden gebouwd. Jammer dat de PBL’ers  in de valkuil zijn gelopen dat een statistische analyse soms verbanden opspoort die er niet zijn. Klik op de titel en lees verder.

Tussenbalans van de coronapandemie

Hoe kunnen we de lockdown versoepelen zonder het risico van een terugkeer van een exponentiële besmettingsgolf, maar wel met het scheppen van meer maatschappelijk perspectief? Klik op de titel om verder te lezen.

Een jaar lang Corona en veel ellende

Hoe kunnen samenleving, markt en overheid een jaar lang sociale beperking overleven? Meer vragen dan antwoorden in de link van de titel.

zoveel investeringen, hoe moet dat

Als je een optelling maakt van alle investeringen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, kom je op grote bedragen. Dat is de moeite waard om over na te denken. Klik op de titel en lees verder.

Globalisering vereist meer overheid

Als de wereld verandert, moet de besturing van de wereld zich aanpassen. De sturing raakt anders in onbalans. Klik op de titel en lees dat er vooral een steviger rol van de overheid is vereist.

Hoe sturen we op maatschappelijk welbevinden

Als we denken dat de Markt en de Overheid samen de ontwikkeling van de maatschappij moeten sturen missen we een essentiële verbinding met mens en samenleving. Het marktdenken moet vermenselijken en de overheid moet zich slagvaardier richten op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Klik op de titel en lees verder.

afscheidsbundel Bernard ter Haar

De toekomst van Sociale Zekerheid en Integratie

Bij mijn afscheid van het ministerie van SZW kreeg ik een afscheidsboek cadeau, met prachtige, interessante bijdragen van mensen waarmee ik heb mogen samenwerken over de toekomst van de sociale zekerheid in een veranderende (digitaliserende) wereld. Ik ben alle auteurs daar reuze dankbaar voor. Die dankbaarheid geldt ook Els Vogels, die bijna al het redactiewerk heeft gedaan. De titel bevat de link naar het boek. Het boek bevat na het voorwoord van Wouter Koolmees en de inleiding van Loes Mulder, bijdragen van Robert Went (hfst 2), Bas ter Weel (3), Astrid Hazelzet, Michiel de Looze, Ellen Wilschut Anita Cremers en Kim Kranenborg (4), Paul de Beer (5), Johan Polder, Karin Proper en Fons van der Lucht (6), Robert Dur (7), een intermezzo van Marc Kuipers, Tof Thissen (8), Laura van Geest (9), Frank Kalshoven (10), Frans Blom en Queeny van der Spek (11), Mariëtte Hamer (12), Kim Putters (13), Patrick van der Duin (14), Godfried Engbersen (15), en een nawoord van Gert Jan Buitendijk.

Overheidsinvesteringen wat waar en hoe

Er gaat deze eeuw nog heel veel veranderen. Wat kan de overheid aan investeringen doen om de Nederlandse samenleving daar goed op voorbereid te laten zijn? Klik op de titel en lees!

Lelystad, hoe geef je de maatschappelijke baat van een lokaal ziekenhuis een plek

Hoe moet je als overheid de continuïteit van een ziekenhuis borgen, omdat je dat vanuit een breed welvaartsoptimum belangrijk vindt? Klik op bovenstaande titel en lees verder!

Naast Facebook een Publicbook 

Zou het verstandig zijn om alternatieven in de digitale wereld te ontwikkelen die veilig zijn voor onze privédata? En ligt hier een rol voor de overheid? Klik op de bovenstaande titel en lees verder!

Dit digitale tijdperk vraagt versnelling van beleid

Het digitale ecosysteem ontwikkelt zich steeds sneller. Iedereen praat over big data en robots. Maar er wordt vanuit de overheid maar weinig sturing aan gegeven. Zou de overheid sneller kunnen acteren? Klik op bovenstaande titel en lees verder.

Globalisering hoe nu verder

Globalisering heeft veel goeds gebracht, maar niet voor iedereen, en het heeft ook veel onzekerheid veroorzaakt. Kunnen we zonder globalisering? Dat is een onzinnige vraag. Wat zijn wel goede vragen? Dat probeer ik te ontdekken. Klik op bovenstaande titel en lees verder.

Hoe moet Rwanda een middeninkomenland worden

Rwanda is een klein arm land dat vrijwel volledig van de eigen landbouw moet leven. Het exporteert bijna niets. Hoe moet dit land zijn economische ontwikkeling vorm geven? Klik op de titel en lees verder.

Nederland is een insiderland

Nederland zorgt niet goed voor zijn outsiders, is een stelling die met diverse statistieken goed te onderbouwen is. Wat valt daar aan te veranderen? Klik op de titel en lees verder.

Een jaar verlof voor elke veertiger

Hoe organiseren we het dat het normaal wordt op vóór je vijftigste een periode te nemen om verder te investeren in jezelf? De arbeidsmarkt heeft daar behoefte aan. Maar misschien hebben mensen zelf ook wel graag een jaar verlof in de kracht van hun leven dan een extra jaar pensioen. Klik op de titel en lees verder!

Hoe bestrijden we buitenlandse onruststokers

Vanuit diverse dictatoriale regimes in het buitenland worden allerlei digitale instrumenten ingezet om onrust in onze samenleving te creëren en daarmee onze stabiliteit te ondermijnen. We moeten onze passiviteit op dit vlak doorbreken. Klik op bovenstaande titel, en doe ideeën op hoe dit zou kunnen.

Veel publieke systemen zijn hun aansluiting kwijt

Veel publieke systemen, zoals onderwijs, zorg, openbaar bestuur etc., zijn niet aangepast in het tempo waarin de samenleving is veranderd. Dat levert op veel terreinen aansluitingsproblemen op. Goed om daar iets aan te doen, en dat kan zo maar veel tijd en aandacht gaan kosten. Klik op de bovenstaande titel en lees verder.

De wisselkoerscrisis van 1993

Een eigen munt is geen rustig bezit. Een eigen munt schept een enorme verantwoordelijkheid en vraagt discipline. Iedereen die zich in de vorige eeuw bezig heeft moeten houden met het monetaire beleid zal dat beamen. Er was voortdurend spanning en regelmatig een crisis. Een van de laatste was die van de zomer van 1993.  Klik op de titel en lees verder.

Sociale polarisatie wat doen we eraan

Het lijkt niet goed te gaan met de sociale cohesie in de rijke landen van deze wereld. Misschien kan de overheid daar invloed op uitoefenen. Maar hoe? Door expliciet te onderzoeken wat een beleidsmaatregel doet met de sociale cohesie, of het omgekeerde daarvan: de sociale polarisatie. Lees verder en klik op de bovenstaande titel.

we-kunnen-niet-exponentieel-denken

Of het nu om de ontwikkeling van de digitale wereld gaat, of om de invloed van de mensheid op de aarde, wij hebben moeite het exponentiële karakter van deze ontwikkelingen op een goede manier in te schatten en daarnaar te handelen. Klik op de titel hierboven voor meer.

is-de-overheid-soms-overbodig-geworden

Kan de politiek een koers vinden die het opkomende populisme kan keren? Ja, door te laten zien dat goed bestuur er toe doet, en de problemen van deze tijd adequaat bij de kop pakt. Lees hierover door te klikken op de bovenstaande titel, die als link dient.

de lastige agenda van Poetin

Met de ballast van  diverse kwetsbaarheden probeert Poetin in het zadel te blijven als succesvol Russisch leider. Kunnen wij een beetje begrijpen welk gedrag dat oplevert? Lees hierover op de link die de titel hierboven bevat.

Brexit of niet

De komende periode zal duidelijk worden dat de Britten niet de ideale wereld zijn ingestapt die de voorstanders van de Brexit hadden gehoopt. Het had ook niet mogen gebeuren met zo’n krappe meerderheid. Het zal de nodige chaos veroorzaken. En met verstandig manoeuvreren valt het uiteindelijk te vermijden. Lees meer op de link hierboven.

de inclusieve samenleving vraagt actie

In de inclusieve samenleving heeft iedereen het gevoel dat hij of zij tot zijn/haar recht kan komen en zich optimaal kan ontplooien. In de verbrokkelende samenleving van het moment hebben veel mensen dat gevoel niet. ze zijn juist onzeker, of angstig over hun positie en hun mogelijkheden. Lees verder op bovenstaande link of en wat we hier aan kunnen doen.

Een zonnige toekomst

Zonne-energie gaat goedkoper worden dan kolenenergie. Uit de technische- en prijsontwikkelingen valt dat inmiddels met vrij grote zekerheid af te leiden. Dat heeft grote consequenties voor het energie- en klimaatbeleid van de komende decennia. Lees verder op de bovenstaande link!

Change before you have to

Beleid maken vanuit een inzicht in de urgente problemen waarmee de Nederlandse samenleving worstelt. Kan dat? Klik op bovenstaande link!

Wat te doen in het Midden Oosten

De instabiliteit van het Midden-Oosten domineert mondiaal de agenda. Maar waar is de strategie die tot stabiliteit moet leiden? Die vraag staat centraal in bovenstaande link.

Een basisinkomen in het robottijdperk

Hoe financieren we een welvaartsvast basisinkomen in het robottijdperk voor die mensen waarvoor geen werk meer voorhanden is? Klik op bovenstaande link.

Naar het toilet!pdf

Een mooi voorbeeld van gedragsverandering in Cambodja. Klik op bovenstaande link!

Een Canon van bezielende verhalen

Hoe creëren we in onze multiculturele samenleving een gemeenschappelijke ondergrond voor onze normen en waarden, en onze levenswijsheid. Klik op de bovenstaande link!

Klimaatadaptatie is een dure gok

De invloed van de mensheid op het Aardse systeem leidt tot een forse stijging van gemiddelde temperatuur. De mensheid heeft zijn welvaart juist te danken aan de stabiele temperaturen van het Holoceen. Klik op bovenstaande link voor het verhaal.

De robots komen…

We stappen het tijdperk van de robots binnen. Wat betekent dat voor de economie, en in het bijzonder voor de arbeidsmarkt? klik op bovenstaande link voor het verhaal.

Is Nederland klaar voor het robottijdperk ?

Het robottijdperk biedt kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie. Hoe staan we ervoor? Klik op bovenstaande link…

Trots op de Europese Unie

We moeten blij zijn met het welzijn dat de Europese Unie heeft gegenereerd, als je een vergelijking treft met andere tijden en andere landen. Lees verder op bovenstaande link.

Echte gelovigen geven anderen de ruimte

Twijfel hoort bij geloven. Misschien is je geloof wel nep. Daarom is het logisch dat een religie niets aan andersdenkenden probeert op te leggen. Was de wereld maar zo logisch!! Lees verder op bovenstaande link.

De politieke landkaart

De tegenstelling links-rechts geeft voor veel mensen te weinig duiding voor een politieke keuze. Er is behoefte aan meer politieke dimensies. Van een tweedimensionale plaat valt al veel te leren. Lees verder op bovenstaande link.

2 Responses

  1. Digitale tijdperk vraagt niet alleen om versnelling van beleid, het vraagt om eenduidigheid qua functies door instanties en marktpartijen in de volledige klant & burger reis en tevens dient de wetgeving als code & besluitregels worden ontsloten. Alle door uw geschetste alternatieven lossen bijvoorbeeld nooit de schuldenproblematiek binnen Nederland BV op, daar is meer voor nodig. Geschetste problemen qua amazon, facebook raken de kern van de nutsfunctie van de overheid op gebied van identificatie, authenticatie en communicatie. Versnelling van beleid gaat niet helpen, als je geen stuur daarop neemt.

  2. Wat een heerlijke antwoorden geeft de heer Ter Haar in het interview met BNR en wat durft de interviewster er niet op in te gaan wanneer er wordt gesproken over self fulfilling prophecy.

    https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10388511/recessie-bernard-ter-haar

    De heer ter Haar zou een veel grotere stempel moet kunnen drukken op wat er leeft en heerst en vooral wat er ‘gefilterd wordt’ in de media.
    Ik zou willen dat meer mensen zo’n grootste zienswijze hadden!

Leave a Reply