Het kabinet Rutte 1 heeft in Nederland heel veel kapot gemaakt

Kort voor de spannende verkiezingen voor de Tweede Kamer en de vorming van een nieuw kabinet is het goed om eens terug te kijken naar een eerder spannend politiek moment en de daaruit volgende gebeurtenissen. Zo’n moment is de start van het kabinet Rutte 1, een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Gestart met een regeerakkoord waarvan de premier zei dat rechts Nederland er de vingers bij af kon likken. Het kabinet heeft de rit lang niet uitgezeten, maar in de korte tijd van het bestaan heel veel kapot gemaakt en Nederland in Europees verband flink op achterstand gezet. Het CDA heeft zichzelf ook kapot gemaakt en is daar nooit meer van hersteld.

Laten we eens een aantal dingen langslopen. Rutte 1 heeft meer bezuinigd dan verstandig was en daarmee het herstel van de economie na de kredietcrisis aanzienlijk vertraagd. Ten opzichte van de ons omringende landen bleef het BBP in Nederland al gauw vijf procentpunt achter. Via een brief aan de Financial Times over de eurocrisis hebben Rutte en de minister van Financiën De Jager het eurostelsel zelfs in gevaar gebracht. Rutte 1 heeft flink bezuinigd op de uitvoering van de sociale zekerheid en een strenge fraudewet ingevoerd en daarmee de kiem gelegd van bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslagaffaire. Rutte 1 heeft de PAS regeling voor stikstof ingevoerd en daarmee de basis gelegd van onze huidige stikstofcrisis. Rutte 1 heeft de verduurzaming van de energieproductie vrijwel stil gezet en daarmee Nederland in de achterhoede op het gebied van duurzame energie laten belanden. Het kabinet wilde kerncentrales laten bouwen, maar had er zelf geen geld voor over. Een groot programma om de overheid duurzaam te laten inkopen is geschrapt. Als het was doorgegaan was Nederland frontrunner geweest in de circulaire economie. Rutte 1 heeft de Ecologische Hoofdstructuur van de kaart geveegd. Mede daardoor staat de natuur er in Nederland belabberd voor. Rutte 1 heeft het ministerie van VROM opgeheven, zodat we nu het ruimtelijk ordeningsbeleid node missen en in een wooncrisis zijn beland. Rutte 1 heeft een zware slag toegebracht aan de cultuursector in Nederland, die nu nog steeds als traumatisch wordt ervaren.

Heeft Rutte 1 ook nog iets tot stand weten te brengen? Ik kon het zo gauw niet bedenken. Ik heb het regeerakkoord van het kabinet er nog eens op nageslagen maar daar kwam ik ook al niets in tegen waar we vandaag de dag blij mee zijn.  Alle beloften over meer veiligheid en minder migratie hebben niet veel opgeleverd. Rutte 1 heeft geprobeerd een topsectorenbeleid van de grond te tillen. Veel meer dan een groot lobbycircus om het beschikbaar gestelde geld te kunnen incasseren is niet bereikt.

Is het nuttig al deze oude koeien uit de sloot te halen? Ik denk het wel. Stel dat er straks een rechts kabinet geformeerd zou worden, Dan is het zeer te hopen dat de formerende partijen beseffen dat de fouten van Rutte 1 niet opnieuw moeten worden gemaakt, om een verdere neergang van Nederland te voorkomen. Dus geen afbraak van de transities die in Nederland hoognodig zijn.  In plaats van dingen kapot maken zou de aandacht uit moeten gaan naar iets positiefs tot stand te brengen. En dan niet iets voor een heel specifieke doelgroep, maar iets waar het algemeen belang van Nederland bij is gebaat.

Als mensen er niet heel veel vertrouwen in hebben dat een rechts kabinet in staat is om Nederland vooruit te helpen kunnen ze maar beter niet op een rechtse partij stemmen, denk ik.

Voor de verkeersveiligheid: weg met de donkere winterjas!

Hebt u er wel eens op gelet wat voor kleur jas mensen in de winter dragen? Als u wilt kijken, moet u dat wel overdag doen. ’s Avonds is het niet goed te zien. Verreweg de meeste jassen zijn heel donker.

Misschien herkent u dit ook wel. U tuurt door de autoruit naar buiten. Het is donker en nat. Pas op het allerlaatst ziet u iemand bewegen, een voetganger of een fietser. Bijna onzichtbaar in zijn of haar donkere jas.

November, december en januari zijn de donkerste maanden van het jaar en ook de maanden met de meeste verkeersongevallen. November is de piekmaand. De meeste ongevallen betreffen voetgangers en fietsers, vooral voetgangers.

Voor de zichtbaarheid van fietsers hebben we de nodige wetgeving. Fietslampen, reflectoren achter en op de banden. Voor voetgangers niet. Je kunt je ook niet alles door de overheid laten voorschrijven. Mensen hebben gelukkig ook nog een eigen verantwoordelijkheid, waarop je moet kunnen vertrouwen.

Donkere winterjassen zijn dus raar, want heel onveilig. Ze zijn niet verboden, maar iedereen kan zelf er voor kiezen om een veiliger kleur jas aan te schaffen. Lichter van kleur, beter zichtbaar. Weg met de donkere winterjas!

Tegen voedselverspilling, en dus ook tegen 1 + 1 gratis acties op bederfelijke waar!

Iedereen is tegen voedselverspilling. De VN heeft voedselverspilling als thema opgenomen in de Sustainable Development Goals. De EU heeft zich aan de doelstelling van de SDG’s gecommitteerd en wil aan de lidstaten reductiedoelen opleggen om de voedselverspilling tegen te gaan. Het IPCC beveelt de reductie van voedselverspilling aan als maatregel om de klimaatverandering te beperken. De Nederlandse overheid heeft een ambitie om de voedselverspilling thuis  te halveren te opzichte van het getal voor 2015. Toen was het ruim 43 kg per persoon per jaar. Dat getal was vorig jaar gedaald tot ruim 33 kg, maar de experts constateren dat de trend er inmiddels wel een beetje uit is. Het doel van 21,5 kg in 2030 lijkt daarmee vrij lastig te halen. Overigens is het niet alleen de consument die thuis voedsel verspilt. In de hele voedselketen wordt in Nederland meer dan 150 kg per persoon per jaar verspild.

Heeft de overheid beleidsinstrumenten om de beleidsambitie te bewerkstelligen? Zoals gebruikelijk in het domein van consumentengedrag is het instrumentarium volledig gericht op vrijwilligheid en vrijblijvendheid. En richting de supermarkten is dat al niet anders. Niet dat er helemaal niets gebeurt. De brood- en deegwarenketen is al beter ingericht zodat de broodproductie beter is afgestemd op de consumptie. De Universiteit van Wageningen (WUR) heeft recent een advies uitgebracht aan de minister van LNV om het beleid minder vrijblijvend te maken. Dat heeft tot nu toe nog niet iets opgeleverd.

Een van de al eerder gedane suggesties is om de supermarkten te bewegen tot acties die het voor de consument gemakkelijker maken om minder voedsel te verspillen. Bijvoorbeeld door kleinere verpakkingen aan te bieden. De  WUR suggereert ook om prijsprikkels te introduceren. En daar wil ik het even over hebben. Die kleinere verpakkingen die de supermarkten aanbieden hebben vaak een heel verkeerde prijsprikkel. Bijvoorbeeld een verpakking met halve inhoud heeft een prijs die 80% of meer is van de verpakking met volle inhoud. De consument die geen gekke Gerritje wil zijn neemt dan toch al gauw de grotere verpakking mee, vrees ik. Maar ik wil het vooral hebben over de 1 + 1 gratis acties die diverse supermarkten, zoals Albert Heijn, hanteren. Voor niet bederfelijke artikelen is dat fijn voor de consument. Als het meer is dan je direct nodig hebt komt het later nog wel eens van pas. Voor bederfelijk voedsel is het een uitnodiging aan de consument om teveel mee naar huis te nemen, en daarmee een grote kans dat een deel van de aanbieding zal gaan meetellen bij de kilo’s aan voedselverspilling. Hoe ingewikkeld is dit om te bedenken? Hoe ingewikkeld is het om hiermee te stoppen? Bij deze daarom een oproep om zo snel mogelijk te stoppen met 1 + 1 gratis acties voor alle bederfelijk voedsel. Sommige dingen zijn niet zo ingewikkeld, en helpen echt!

Hoe overbruggen we de kloof tussen beleid en uitvoering?

Het lijkt erop dat er, na jaren van verwaarlozing, vanuit de landelijke politiek meer aandacht komt voor de uitvoering. Dat is ook hoognodig, als je bedenkt hoe het met de uitvoering van de publieke diensten in Nederland is gesteld. De kinderopvangtoeslagaffaire is een schrijnend voorbeeld, maar er zijn veel meer voorbeelden te geven van teruglopende kwaliteit. Zo geven recente publicaties over Pfas, stikstof- en fijnstofuitstoot de burgers het gevoel dat zij niet adequaat door de overheid worden ondersteund en beschermd.

De politiek en ook de rijksdiensten hebben meer aandacht voor de beleidsontwikkeling dan voor de uitvoering. Daar zit een flink stuk van het probleem. De uitvoering is apart gezet van het beleid en is onder een stevig bezuinigingsregime geplaatst. Dit wordt in discussies vaak teruggevoerd op de theorieën omtrent New Public Management. Maar er is meer over te zeggen dan alleen maar de verwijzing naar een dergelijke theorie. En het is ook belangrijk om te proberen beter te begrijpen hoe en waarom beleid en uitvoering zo los van elkaar opereren met bovenstaande suboptimale resultaten. Met het oog op de verkiezingen en de aanstaande nieuwe kabinetsperiode, waarin heel veel uitvoering van de lange-termijnvraagstukken van Nederland een plek moet krijgen, is zo’n begrip uiterst nuttig en nodig.

Nicolette van Gestel en ikzelf hebben, daartoe uitgedaagd door de Vereniging voor Bestuurskunde, theorie en praktijk van beleidsvorming en uitvoering met elkaar geconfronteerd. Het is een hoofdstuk geworden in het jubileumboek van de Vereniging voor Bestuurskunde “Maatschappelijke bestuurskunde”. Op de Artikelenpagina is het te vinden. Als beleidspracticant heb ik er zelf van geleerd hoe weinig doordacht en gestructureerd wij beleid maken en doorverwijzen naar de uitvoering. Er valt met wat meer inzicht een wereld te winnen!

Het gebrek aan denkkracht achter de politiek

Op 18 september jl. mocht ik meedoen met een sessie in Pakhuis De Zwijger over Governance for Society en de relatie tussen wetenschap en beleid. Het ging vooral over de economische wetenschap. Een leuk debat. Ik mocht een column voorlezen, die is terug te vinden op de Artikelenpagina. Wat mij vooral trof die avond is de armoede aan denkkracht rondom de Nederlandse politiek. Afke Groen, directeur van het wetenschappelijk bureau van D66, deed ook mee aan het debat. Zij vertelde dat zij het grootste wetenschappelijk bureau van alle politieke partijen leidt, en dan gaat het om 6,5 arbeidsplaatsen. Versnippering van politieke partijen leidt tot steeds kleinere bureaus. Vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland is dat echt bizar weinig. En als je dat combineert met de minimale ondersteuning van de Tweede Kamer levert dat wel een heel droef beeld op. Natuurlijk bevatten de Haagse departementen heel veel denkkracht. Ik ervaar echter dat die of onbenut blijft, of ingezet wordt voor de verkeerde dingen, namelijk vooral voor heel veel incidenteel gedoe. En de academici op de universiteiten richten zich vooral op het produceren van internationale publicaties en zijn door hun interne organisatie ook bijna gedwongen om zich afzijdig te houden van het debat over de actualiteit van het openbaar bestuur in Nederland. Jasper H. van Dijk van de jonge denktank Het Instituut voor Publieke Economie mocht gisteren vertellen dat een denktank wel de vrijheid heeft om denkkracht te leveren voor de politieke gedachtevorming, maar dat we helaas een nauwelijks ontwikkelde denktank-cultuur hebben in Nederland. Dat spoort heel erg met de ervaringen van de denktank waar ik zelf in zit, DenkWerk. Wij hebben begin september een rapport uitgebracht waarin we een lange- termijnagenda voor het Nederlandse beleid proberen te schetsen “Nederland in beweging” , waarin we ook het enorme tekort aan slagkracht van de overheid constateren. We doen ook voorstellen om die te vergroten, onder meer door de denkkracht in de ondersteuning van het politieke bedrijf aanzienlijk te vergroten. In de ingewikkelde transities waar Nederland voor staat, en in de razendsnelle internationale ontwikkelingen, is dit cruciaal. De Tweede Kamer kan dit zelf ter hand nemen. En dat moet!

Het is echt nog onbekend wat een kleine kerncentrale kan, wat hij kost en wanneer hij beschikbaar is

Er wordt in veel Europese landen gesproken over de mogelijke inzet van kernenergie in het fossielvrije energiesysteem. De belangstelling van politici, vooral aan de rechterzijde van het politieke landschap is groot. En hoewel dat deel van het landschap zich vaak heel druk maakt over de inzet van het geld van de belastingbetaler, is dat bij kernenergie een stuk minder. Terwijl de opwekking van elektriciteit met kernenergie de enige opwekking is waar nog publiek geld bij moet. Vooral kleine modulaire kerncentrales (SMR, small modular reactor) hebben een grote aantrekkingskracht. In Nederland hebben diverse provinciale bestuurders al uitgesproken dat ze graag zo’n SMR zouden willen huisvesten in hun provincie. Er wordt ook veel voor gelobbyd, er wordt hard gewerkt aan ontwerpen, maar ze bestaan (buiten Rusland en China misschien) nog niet.

Op 20 juni jl. organiseerde de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van het Belgische parlement een hoorzitting over SMR’s, kleine modulaire kernreactoren. Uitgenodigd was een internationaal gezelschap bestaande uit Prof. Yves Bréchet, voormalig Hoog Commissaris voor Atoomenergie en lid van de Academie van Wetenschappen (Frankrijk), de heer Brent Wanner, hoofd Power Sector Unit, International Energy Agency, de heer Mycle Schneider, Project Coördinator World Nuclear Industry Status Report, de heer Navid Samandari, co-founder & CEO, Seaborg Technologies, en ondergetekende, als voormalig voorzitter van het Expertteam Energiesysteem 2050. De hoorzitting leverde een divers maar genuanceerd beeld op van de voor en tegens van kernenergie in het nieuwe fossielvrije energiesysteem. Maar over SMR’s was het beeld behoorlijk eenduidig: er wordt veel research naar gedaan, er bestaan veel PowerPoint ontwerpen, maar wat ze straks echt kunnen, wat ze straks gaan kosten en wanneer ze op de markt gaan komen, als ooit, is nog volledig onzeker. Er werd dan ook zorg uitgesproken over de discrepantie tussen deze grote onduidelijkheid en het positieve sentiment dat in sommige bestuurlijke kringen heerst omtrent de inzet van SMR’s. Alleen de heer Samandari was positiever. Zijn bedrijf ontwikkelt in Zuid-Korea een SMR concept op een schip. Mijn inbreng betrof ook vooral de ingewikkeldheid van de inpasbaarheid van zo iets onzekers in de energietransitie die voor het elektriciteitsdeel al in twaalf jaar zijn beslag moet krijgen. Mijn schriftelijke inbreng in de hoorzitting staat op de Artikelenpagina.

Voor mij was de hoorzitting ook leerzaam. Een paar dingen die me zijn bijgebleven: alle sprekers benadrukten dat je vooral kerncentrales die nog goed draaien niet moet sluiten. Een boodschap aan vooral België en Duitsland. Verder wordt er buiten China maar aan weinig kerncentrales echt gebouwd. Er is in veel landen ook niet veel kennis meer voorhanden. De afgelopen jaren is er aan zonvermogen vijftig tot honderd keer meer geïnstalleerd dan aan kernenergievermogen. Kernenergie lijkt de wedstrijd gewoon te hebben verloren. Over SMR’s worden de kostenverwachtingen steeds zorgelijker. De interesse van investeerders lijkt daarom ook alweer af te nemen. En tenslotte: de verbazing van de Belgische parlementariërs bij mijn uitleg dat de Nederlandse tenders voor wind op zee al enkele jaren zonder subsidie worden geplaatst.

De integrale staat bestaat niet

Paul Frissen heeft recent een boek geschreven met als titel ‘De integrale staat’. Die titel is gekozen omdat hij in beleidstukken heel vaak de roep om integraal beleid tegen komt. Het pleidooi voor Integraal beleid suggereert volgens Frissen dan ook een integrale staat als uitgangspunt. Een heel boek lang betoogt Frissen dat die integrale staat niet bestaat. Hij probeert ook te illustreren dat beleidsmakers een veel te grote broek aantrekken en hopeloze ambities nastreven. De staat moet niet vooruit willen, de staat moet de pluriforme belangen in de samenleving beschermen.

Nu kan het woord integraal wellicht verkeerd gekozen zijn. Ik heb het zelf ongetwijfeld ook veel gebruikt. Maar de bedoeling van dat woord van vrijwel al zijn gebruikers is niet om de integrale staat tevoorschijn te toveren, maar om te beklemtonen dat je breder moet kijken dan een nauw afgezonderd beleidsterrein of beleidsdoel. Integraal probeert het kleine iets groter te maken, niet om het tot een totalitair geheel te smeden. Frissen maakt een karikatuur van de zoektocht naar een effectiever overheidsbeleid. Een even grote karikatuur maakt hij van het transitie-denken. Dat er mensen zijn die menen dat de overheid zich bezig moet houden met zaken als de energietransitie of de voedseltransitie is een grote fout. De overheid moet niet proberen richting te geven aan de samenleving, want dat kan toch niet en miskent de ‘fundamentele voorlopigheid van kennis’. Aldus Frissen. Het is dus een heel negatief boek. En dat is weinig behulpzaam voor al die mensen die met de beste intenties werken aan een iets beter openbaar bestuur, en aan het voorkomen van allerlei rampen door wel op tijd kennis in te zetten om de wereld vooruit te helpen. Jammer om het zo op te schrijven. Jammer om het te lezen.

Op de artikelenpagina geef ik een uitgebreidere reflectie.

De media trekken de democratie uit het lood, wat te doen?

In extreemrechtse kring heerst vaak de klacht dat de traditionele media zo links zijn. en hun waarheid niet willen verkondigen. De werkelijkheid is een andere. Bijna overal zijn de massamedia, traditioneel of online, in handen van autocraten of mensen met heel veel geld. En daarmee domineert vandaag de dag een conservatieve, populistische of antidemocratische focus in het wereldbeeld dat de media over de burgers uitstorten. Het is een niet te onderschatten gevaar dat daarmee langzaam maar zeker onze democratie uit het lood geslagen wordt. Als de media een onwaarachtig beeld van de werkelijkheid neerzetten, de burger angst aanjagen met niet-bestaande bedreigingen en de werkelijke uitdagingen van deze tijd bagatelliseren, kan een goede afweging van normen en waarden, en een eerlijke balans tussen maatschappelijke belangen niet meer plaatsvinden. In Amerika zien we hoe diverse media de leugen van Trump dat hem zijn verkiezingsoverwinning is ontstolen tegen beter weten in breed ondersteunen, Maar ook in Nederland zien we een steeds grotere media-invloed op hoe mensen tegen de wereld aankijken, en hoe dit ook het politieke functioneren beïnvloedt. In andere delen van de wereld zijn de autocraten in opmars. Ook zij doen pogingen het wereldbeeld van hun burgers te kneden, maar ook ons wereldbeeld!

Als we in deze wereld onze kwetsbare democratie, de kwetsbare kwaliteit van onze samenleving willen beschermen, zullen we moeten ingrijpen in het functioneren van de media. Vooral progressieve organisaties en partijen moeten beseffen dat zij door de media tot verliezende partij worden gemaakt. Het meest voor de hand ligt steun voor goede journalistiek, en een verbod voor de eigenaar om zich met de inhoud van zijn medium te bemoeien. Maar misschien zijn er nog andere mogelijkheden?

Op de Artikelen pagina werk ik dit thema iets verder uit.

De voedingsbodem voor fraude is te groot

Fout gedrag kun je achteraf corrigeren, maar je kunt ook een omgeving creëren die goed gedrag aanmoedigt. Zo kun je mensen die te hard rijden een flinke boete geven, maar je kunt ook werken aan een veilige verkeersomgeving. Je kunt mensen die frauderen hard aanpakken, maar je kunt ook de samenleving zo laten functioneren dat mensen daar graag hun steentje aan bijdragen. De kwaliteit van de samenleving creëert dus een voedingsbodem voor goed gedrag, maar gebrek aan kwaliteit creëert een voedingsbodem voor fraude. Belangrijk is het gedrag van de overheid. Een overheid die zelf de wet overtreedt, de wet- en regelgeving onbegrijpelijk maakt en de publieke diensten laat versloffen creëert de verkeerde voedingsbodem. De huidige situatie in Nederland laat helaas zo’n overheid zien.

Op de Artikelen pagina werk ik dit thema wat verder uit.

Over de kloof tussen de bedoeling en de werkelijkheid in de sociale zekerheid

                                                             

Als ik terugkijk op mijn periode bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voel ik een emotie alsof ik kijk naar een kloof. Maar heel goed duiden welke kloof dat precies is zou ik niet kunnen, want als ik er over nadenk dan zijn er zoveel. De kloof tussen mee kunnen doen en niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. De kloof tussen vermeende zelfredzaamheid en het beperkte doe-vermogen. De kloof tussen hoogopgeleiden en praktisch opgeleiden. De kloof tussen werk waar je gezond van wordt en werk waar je kapot van gaat. De kloof tussen politieke oordelen en wetenschappelijke inzichten. De kloof tussen beleid en uitvoering. Tussen vertrouwen en wantrouwen. Tussen systeemdenken en mensgericht denken. Tussen de uitvoerend ambtenaar en de langdurig werkloze. Tussen het aantal gezonde levensjaren en de AOW-leeftijd. Tussen een leven van rondkomen en een wereld van schulden. De kloof tussen alle organisaties die zich met de sociale zekerheid bezighouden. Ik heb er vast nog een paar vergeten. Ik heb ze allemaal langs zien komen. En ik heb steeds gemerkt hoe lastig het is om de bedoeling van het beleid van sociale zekerheid te realiseren om de kloof te overbruggen, of in elk geval de afstand tussen beide zijden van de kloof te verkleinen, minder pijnlijk te maken.

Met deze passage begint de tekst “Mind the gap” op de Artikelenpagina. Lees daar verder!